Antwoord Fietsvoetveer

Provinciale Staten
statenstukken
V1.2
Vragen van het statenlid dhr. Babijn (Partij voor Zeeland) ingevolge artikel 44 reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2016 nummer 048.
Vragen ingevolge artikel 44 van het regle-ment van orde inzake tekort Fietsvoetveer Breskens-Vlissingen
Antwoorden van gedeputeerde staten:
(ingekomen 21 januari 2016)
1.
Dhr. Babijn: Graag verneemt de fractie van de (PVZ) van uw college (met
terugwerkende kracht tot de ingebruik-name van het fietsvoetveer), welk
bedrag de Rijksoverheid jaarlijks spe-cifiek voor het fietsvoetveer aan onze provincie Zeeland heeft overgemaakt, alvorens deze "donatie" is opgegaan in de BDU (Brede Doeluitkering) Verkeer en Vervoer. Uiteraard zijn wij ook be-nieuwd naar de exacte groei van het BDU-budget nadat het onderdeel fiets-voetveer daarin is opgegaan; graag ontvangen wij dus ook op dit punt een nadere specificatie.
1.
Omdat het fietsvoetveer onder de regeling voor rijksbijdrage openbaar vervoer kwam te vallen, hebben we in 2004 een extra rijksbijdrage gekregen van € 2.485.000,
bedoeld als exploitatiebijdrage. Vanaf 2005 is deze bijdrage opgegaan in de Brede Doeluitkering (BDU) en daarmee niet meer geoormerkt. De BDU is per 2016 opgeno-men in het provinciefonds. Anno 2016 is het oorspronkelijke bedrag door indexatie circa 30% hoger dan het bedrag uit 2004.
2.
Toen Provinciale Staten eind 2014 een Statenvoorstel met een aantal nieuwe varianten m.b.t. de waarborging van de veerverbinding Breskens-Vlissingen werd voorgelegd, was dit met name het gevolg van het gegeven dat Gede-puteerde Staten aan PS als feit pre-senteerde, dat het verlengen van het contract met Veolia € 800.000,- zou kosten en dat de alternatieven goedko-per uit zouden komen. Heeft het Col-lege van Gedeputeerde Staten Provin-ciale Staten destijds verkeerd voorge-licht of mogen wij deze conclusie niet trekken na uw presentatie van een ver-lies van 5,1 miljoen euro in het eerste jaar nadat de nieuwe exploitatievorm is doorgevoerd?
2.
Er is in de commissie geen verlies gepre-senteerd. Er is inzichtelijk gemaakt dat de opbrengsten uit kaartverkoop niet toerei-kend zijn om de kosten voor de exploitatie van de veerverbinding te dekken. Dit is sinds de oprichting van de veerverbinding in 2003 reeds het geval. Daarom is sinds 2003 een exploitatiebijdrage aan de con-cessiehouder betaald. Het verlengen van het contract met Veolia zou destijds een aanvullende bijdrage van € 800.000,-
bovenop de exploitatiebijdrage hebben
betekend. De exploitatie van de veerver-binding onder de vlag van de Wester-schelde Ferry B.V. maakte het mogelijk om de exploitatiebijdrage gelijk te houden, af-gezien van de jaarlijkse indexering. Eén en ander is ook terug te vinden in de meerja-renbegroting van de Westerschelde Ferry B.V., die u onlangs ontvangen heeft.
3.
Met welk bedrag zijn de personeels-kosten toegenomen t.o.v. de periode voor overname van de exploitatie door de provincie Zeeland van het fietsvoet-veer?
3.
De salarissen van de medewerkers zijn
geïndexeerd conform de afspraken die in de cao zijn vastgelegd. De arbeidscontrac-ten van de medewerkers zijn door de vo-rige concessiehouder één op één overge-dragen aan de Westerschelde Ferry B.V.
16002302.docx
2
4.
Deelt uw College onze zorg dat indien het 'serviceniveau' (lees verdere in-krimping aantal afvaarten, eventueel gecombineerd met een tragere busver-binding die meer reistijd vergt en een dan mogelijk verdwijnen van de trein-aansluiting in Vlissingen), dat het "krimpgebied" Zeeuws-Vlaanderen mede als gevolg daarvan verder zou kunnen "leeglopen"?
4.
Onze intentie is om het fietsvoetveer toe-komstvast te maken. Het serviceniveau is onderdeel van de afwegingen bij de keuze tussen de verschillende scenario's in de toekomstvisie.
5.
Kan uw College uitgebreid toelichten waarom er bij de exploitatie van het fietsvoetveer (net als bij de N.V. Wes-terscheldetunnel) wederom "werk-zaamheden" worden uitbesteed aan Movenience?; tevens vernemen wij graag de bedragen die hier vanaf de oprichting mee gemoeid zijn.
5.
De Westerschelde Ferry B.V. heeft in het eerste jaar na oprichting (2015) een aantal overheaddiensten (waaronder P&O,
finance en klantenservice) afgenomen bij Veolia, om de overgang van de onderne-ming zo soepel mogelijk te laten plaatsvin-den. Per 01-01-2016 heeft de Wester-schelde Ferry B.V. hiervoor een overeen-komst gesloten met Movenience. Dit is vol-ledig in lijn met de afspraak om de relatie met Veolia te beëindigen. Over de inzet van Movenience en de uit te voeren dienst-verlening is de portefeuillehouder vooraf gekend. Dit is een onderwerp waar wij als College verder geen rol in spelen, omdat dit binnen het mandaat valt dat de Wester-schelde Ferry B.V. als exploitant van het fietsvoetveer heeft.
6.
Kan uw College hard maken dat de af-name van het aantal passagiers in 2015 niet te wijten is aan het terug-brengen van de vaarfrequentie van het fietsvoetveer? Graag uw uitgebreide onderbouwing.
6.
Er is in de reizigersontwikkeling geen cor-relatie zichtbaar met de vermindering van het aantal afvaarten. Wel is duidelijk dat de jaarlijkse fluctuatie van het aantal reizigers een sterk verband heeft met het weer tij-dens het toeristenseizoen. Deze fluctuaties zijn van jaar op jaar groter dan de trendma-tige afname van het aantal reizigers vanaf de start van het fietsvoetveer.
7.
Kan uw college becijferen over welk bedrag aan inkomstenderving we pra-ten indien er besloten zou worden tot verdere inkrimping van de vaarfre-quentie, eventueel i.c.m. het inzetten van bussen op deze verbindingsroute, in ogenschouw nemende de daarmee gepaard gaande verminderde aantrek-kelijkheid voor toeristen, woon-werk-verkeer en studenten?
7.
Nee. Om deze verschillende belangen in kaart te brengen en een zorgvuldige afwe-ging van de verschillende scenario's te ma-ken, zijn wij bezig met het opstellen van de toekomstvisie. Hierover heeft u in de afge-lopen zitting van de commissie Economie mee kunnen denken. Daarnaast is het on-mogelijk om tot een dergelijke berekening te komen, zolang er nog geen besluit geno-men is over de wijze waarop het fietsvoet-veer na 2018 geëxploiteerd gaat worden.
MIDDELBURG, 16 februari 2016
Namens de fractie van Partij voor Zeeland,
Gedeputeerde Staten,
dhr. Babijn
Drs. J.M.M. Polman
A.W. Smit

deel