MOTIE m.b.t. Financiële Dekking Verliezen Fietsvoetveer (2) STATENVERGADERING d.d. 29-06-2018

MOTIE m.b.t. Financiële Dekking Verliezen Fietsvoetveer

 

van François Babijn, Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) en Mark Faasse Statenfractie Zeeland Lokaal

 

Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 29 juni 2018,

Constaterende dat:

  • Uit de beantwoording door GS van onze art. 44 vragen d.d. 10 april 2018 blijkt, dat Provinciale Staten autonoom bevoegd zijn m.b.t. hoe de dividend middelen van de Westerscheldetunnel worden ingezet;
  • 3 Ton verlies per jaar vanaf het begin reeds ingecalculeerd was en dat dus geen verrassing kan zijn, maar destijds wel verzuimd is om daar een structurele voorziening voor te treffen;

 

Overwegende dat:

  • De vroegere veerverbinding Vlissingen – Breskens, in tegenstelling tot de huidige Fietsvoetveerverbinding, ook auto’s transporteerde en daarmee inkomsten genereerde;
  • Deze auto’s nu door de Westerscheldetunnel rijden en er derhalve een causaal verband bestaat tussen het verlies van de ene- en de winst van de andere verbinding;
  • Bereikbaarheid met name essentieel is voor de economische ontwikkeling van Zeeuws-Vlaanderen, één van de gebieden in Nederland met een negatieve demografische ontwikkeling;
  • Een verdere versobering van deze veerverbinding, in welke vorm dan ook, een negatief effect kan hebben op deze economische ontwikkeling;
  • Het aannemelijk is dat door een adequate Fietsvoetveerverbinding meer mensen in Zeeuws-Vlaanderen blijven wonen, wat indirect ook weer goed is voor autobewegingen in de Westerscheldetunnel;
  • Openbaar vervoer geen winst hoeft te genereren maar het wel een taak is van de provincie om een goede bereikbaarheid te garanderen;

 

Draagt het College van Gedeputeerde Staten op:

Stappen te zetten om te komen tot een structurele dekking van de financiële tekorten van het Fietsvoetveer Vlissingen – Breskens, door BIJVOORBEELD aanwending van dividend middelen van de Westerscheldetunnel.

En gaat over tot de orde van de dag,
 

PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)                                                          Zeeland Lokaal

François Babijn                                                                             Mark Faasse

deel