‘Zeeuwse Bloemenrivièra’. / VRAGEN + ANTWOORDEN GS d.d. 31-01-2018

College van Gedeputeerde Staten

Provinciehuis

Abdij 6

4331 BK MIDDELBURG

                                                                                                   Oostburg, 21 december 2017,

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), aangaande het creëren van een ‘Zeeuwse Bloemenrivièra’.

 

Toelichting

Feiten zijn dat in ons land en dus ook in onze mooie provincie Zeeland, de vlinderpopulatie de afgelopen jaren drastisch is teruggelopen, en dat ondanks de aanleg van vele hectares “nieuwe natuur”.

Naar voorbeeld van de agrarische sector, een sector die akkerranden inzaait teneinde de biodiversiteit (waaronder de vlinderstand) te stimuleren, wil ik bij deze voorstellen om een verzoek aan onze Rijksoverheid te richten, met als doel in samenspraak met alle betrokken organisaties, door deskundigen te laten onderzoeken of het zinvol en haalbaar is, om “nieuwe natuur” gebieden met bloemenmengsels in te laten zaaien.

Indien voor een dergelijk onderzoek een proefgebied zou dienen te worden aangewezen, stel ik voor om onze provincie Zeeland aan te bieden als proefgebied en onze Rijksoverheid tevens te verzoeken om daarvoor de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen (Europese subsidie?) 

 

N.B. Het zou mogelijkerwijs niet alleen een stimulans kunnen betekenen voor een toename van de biodiversiteit in het algemeen, maar tevens van meerwaarde kunnen zijn voor het toerisme.

Daarenboven kunnen beheerders van die “nieuwe natuur” gebieden wellicht ook nog een besparing realiseren omdat door het ontstaan van bloemenweides de maaifrequentie omlaag kan. 

 

Vraag

Is uw College bereid om bovenstaande op te pakken? 

 

In afwachting van uw reactie, verblijf ik,

 

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn, Fractievoorzitter

____________________________________________________________________________________________________________

De antwoorden van Gedeputeerde Staten van Zeeland d.d. 31-01-2018: 

In 2017 hebben PS de Natuurvisie vastgesteld voor het behoud en de ontwikkeling van biodiversiteit. Insecten, waaronder bijen en vlinders profiteren daarvan mee. Een aantal sterk bedreigde vlindersoorten vertoont de afgelopen jaren een voorzichtig herstel, juist door gericht beheer in natuurgebieden. Het is een misverstand dat bloemenweides een besparing opleveren. Als deze geschikt moeten blijven voor vlinders is intensief beheer noodzakelijk.

Naast het uitvoeren van het bestaande beleid zijn er nieuwe ontwikkelingen ten gunste van de ontwikkeling van biodiversiteit, zoals:

1. het ondertekenen van de “Nationale bijenstrategie”;

2. de voorbereiding van een POP-project ten gunste van biodiversiteit;

3. een pilot rond natuurinclusieve landbouw ten gunste van bodembiodiversiteit;

4. de uitwerking van de afspraak geformuleerd in de Natuurvisie om samen met wegbeherende organisaties en overheden te onderzoeken of er een gezamenlijk programma kan worden opgezet voor het ecologisch beheer van o.a. bermen en dijken.

Gelet op alles wat we doen en wat er is aan initiatieven, zien wij geen noodzaak om het voorstel van de Partij voor Zeeland daar aan toe te voegen.

Verder onderschrijven we de mening dat een toename van biodiversiteit een meerwaarde kan betekenen voor het toerisme.

 

MIDDELBURG, 31 januari 2018,

Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman

A.W. Smit

deel