MOTIE ‘Aanpassing dienstregeling fietsvoetveer’. Statenvergadering d.d. 01-12-2017.

MOTIE ‘Aanpassing dienstregeling fietsvoetveer’,

van het lid François Babijn, Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ). 

 

Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 1 december 2017,

Constaterende dat:

  • De provincie Zeeland van plan is de dienstregeling met ingang van 10 december voor het fietsvoetveer tussen Vlissingen en Breskens te versoberen;
  • Door het schrappen van afvaarten tijdens de ochtendspits met name het woon- werkverkeer en studenten worden gedupeerd;

 

Overwegende dat:

  • De voorgenomen ‘versobering van de dienstregeling’ van het fietsvoetveer per 10 december 2017 a.s., haaks staat op de inspanningen om in Zeeuws-Vlaanderen de “Krimp” te bestrijden en het ‘Voortgezet Onderwijs in de benen te houden’; het onderwijs aan beide zijden van de Westerschelde (inclusief Campus Zeeland) kan hier onder gaan lijden;
  • Dit besluit ook aanleiding zou kunnen zijn voor een toename van ongewenste weglek van studenten naar België;
  • Een goede dienstregeling voor onze inwoners en uit oogpunt van goede bereikbaarheid ook voor toeristen, van uitermate groot belang is;
  • Deze tweede opeenvolgende versobering van de dienstregeling, wederom mede aanleiding zou kunnen geven tot het verder teruglopen van het aantal gebruikers;

 

Draagt het College op:

De voorgenomen ‘aanpassing van de dienstregeling’ van het fietsvoetveer per 10 december 2017 a.s. niet door te voeren en financiële compensatie te zoeken in het budget ‘Leefbaarheid’ en/of ‘Knelpunten Openbaar Vervoer’.  

En gaan over tot de orde van de dag.

 

PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)

François Babijn

deel