BRANDBRIEF Onderwijs. + BRIEF BZW: extra Rijksgeld naar middelbare scholen (14-06-2017)

 

Provinciale Staten en College van Gedeputeerde Staten

Provinciehuis

Abdij 6

4331 BK MIDDELBURG

                                                                                        Oostburg, 07 april 2017,

 

 

Geacht College,

 

Betreft: toekomst middelbaar onderwijs Zeeuws-Vlaanderen / Bèta-college.

De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) constateert via de achterban in Zeeuws-Vlaanderen liquide problemen bij middelbare scholen door de krimp. Het betreft de middelbare scholen Zwin College Oostburg, Reynaertcollege Hulst en De Rede in Terneuzen.

Door de uitgestrektheid van Zeeuws-Vlaanderen en de beperkingen die het openbaar vervoer met zich meebrengt, is het voor zowel West-, Midden- als Oost- Zeeuws-Vlaanderen van levensbelang dat de scholen voor voortgezet onderwijs behouden blijven. Door de regiofunctie die de scholen vervullen, wordt op alle locaties breed onderwijs aangeboden. Binnen het voortgezet onderwijs geldt de vuistregel dat een school voor breed onderwijs slechts financieel gezond kan zijn als de omvang minimaal circa 1200 leerlingen is. Op dit moment zijn zowel De Rede (1014) als het Zwin College (914 leerlingen) ruim kleiner dan de genoemde 1200 leerlingen en op alle scholen zal de krimp de komende jaren nog flink doorzetten.

De landelijke overheid houdt in de bekostiging geen rekening met de bijzondere situatie van bijvoorbeeld Zeeuws-Vlaanderen. Hierdoor krijgt een brede school dezelfde middelen als een categoraal Gymnasium in Amsterdam welke een veel efficiëntere bedrijfsvoering heeft.

De drie genoemde scholen zijn inmiddels hard bezig om door samenwerking te kunnen besparen op de bedrijfsvoering, maar deze besparing zal niet voldoende zijn om de financiële problemen het hoofd te bieden. Hiernaast wordt ook onderzocht of een alternatieve onderwijsvorm een oplossing kan bieden. Het hermodelleren van het onderwijs vergt een enorme inspanning van het personeel en brengt ook kosten met zich mee (bijv. voor ICT, aanpassen van ruimtes en infrastructuur). De scholen hebben hun bescheiden eigen reserve hard nodig om deze aanpassingen te kunnen realiseren.

Helaas is de reserve van de scholen nodig voor een reorganisatie. In totaal zal in Zeeuws-Vlaanderen de komende jaren ca. 30 FTE aan docenten worden ontslagen. Deze docenten zullen noodgedwongen de streek moeten verlaten. In de afgeslankte middelbare scholen zal binnen het maatwerk voor leerlingen ook extra aandacht komen voor Bètavakken. Daar er bij de provincie Zeeland een traject loopt naar mogelijkheden om het Bèta-college in Middelburg vorm te geven, wil de (PVZ) constructief meedenken in het proces door voor te stellen om de middelbare scholen van Zeeuws-Vlaanderen in dit plan op te nemen en te ondersteunen, ter voorkoming van een ontslaggolf van gekwalificeerd onderwijzend personeel, of erger, het failliet van scholen. De middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen zullen mede voor de toelevering van leerlingen voor het Bèta-college in Middelburg zorgen. Op die manier kunnen wij een provincie- breed kwalitatief hoogstaand onderwijs voor Nederland op de kaart zetten, met oog voor professionalisering van mensen die in de ons omringende en toekomstige bedrijven werkzaam worden en daardoor de provincie Zeeland niet verlaten.

In afwachting van uw reactie, verblijven wij, 

Hoogachtend, 

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn, Fractievoorzitter

 

BZW: extra Rijksgeld naar middelbare scholen

TERNEUZEN - Het Rijk moet extra geld beschikbaar stellen om de middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen te redden. Dat schrijft de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) in een brief aan minister Jet Bussemaker. 

PZC Martijn de Koning 14-06-17, 15:05 

De BZW heeft recht van spreken, vindt voorzitter Neldes Hovestad. De vereniging werkt immers nauw samen met de scholen om de problemen als gevolg van de bevolkingskrimp het hoofd te bieden. Bedrijven steken daar ook geld in. Zo werd in Terneuzen een Centrum voor Toptechniek opgezet, waar leerlingen van alle vier de middelbare scholen heen gaan. Zo wordt voorkomen dat bepaalde vormen van (techniek)onderwijs helemaal uit de regio verdwijnen.

Extra geld

Al die inspanningen ten spijt is het voortbestaan van de scholen – met name die van het Zwincollege in Oostburg – in gevaar. "Fuseren of sluiten zou ernstige gevolgen hebben voor de leefbaarheid in Zeeuws-Vlaanderen", schrijft Hovestad aan de minister. Vele honderden kinderen zouden dan langer dan een uur moeten reizen naar de dichtstbijzijnde school. “Bedrijven hebben groot belang bij een aantrekkelijke woon- en leefomgeving voor onze werknemers. Het vestigingsklimaat zou er ernstig door worden aangetast.”

De scholen – althans drie ervan, het Zeldenrust-Steelantcollege doet niet mee – doen er in gezamenlijkheid veel aan om te kunnen blijven bestaan, benadrukt de BZW. De scholen vragen extra geld van het Rijk om de bijbehorende plannen uit te voeren. De BZW vraagt de minister om dat beschikbaar te stellen.

 

deel