WATERDUNEN (21-12-2016)

College van Gedeputeerde Staten

Provinciehuis

Abdij 6

4331 BK MIDDELBURG

                                                                                                       Oostburg, 21 december 2016,

 

 

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), m.b.t. ‘Project Waterdunen’.

 

Toelichting

In de Besluitenlijst Gedeputeerde Staten van jl. 20 december 2016 lezen wij onder meer: ,,Voor de gunning van de werkzaamheden aan de aannemer dient de heronderhandelingsovereenkomst tussen de Provincie en het Waterschap gesloten te zijn. In de heronderhandelingsovereenkomst wordt o.m. het budget, de bijdragen van de Provincie Zeeland en het Waterschap Scheldestromen, de wijze van samenwerking en de risicobeheersing vastgelegd. De overeenkomst zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan Gedeputeerde Staten.”

 

Tijdens een commissievergadering van het Waterschap Scheldestromen werd echter klip en klaar gesteld dat het Waterschap niet bereid is de uiterst kostbare herinrichting van de buitenzijde van 't Killetje ter hoogte van het project Waterdunen voor zijn rekening te nemen.

 

Vragen

  1. Is uw College daarvan in kennis gesteld door het Waterschap Scheldestromen?
  2. Hoe groot, in euro's uitgedrukt, is de tegenvaller die daardoor ontstaat?
  3. Acht uw College de reservemiddelen in de "stroppenpot" vooralsnog voldoende om tot een goede afronding van het project Waterdunen te komen, of calculeert uw College reeds de noodzaak voor een volgend verzoek aan Provinciale Staten voor het verkrijgen van extra middelen in?

 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij,

 

 

Hoogachtend,

 

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn, Fractievoorzitter

deel