Antwoorden GS inzake WATERDUNEN (DEEL 2)

Provinciale Staten
statenstukken V1.2
Vragen van het statenlid dhr F. Babijn (Partij voor Zeeland) ingevolge artikel 44 reglement
van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2016 nummer 114.
Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement
van orde inzake aanvullende vragen
Waterdunen
Antwoorden van gedeputeerde staten:
(ingekomen 4 oktober 2016)
1. Op pagina 2 van het voorstel lezen wij
o.a.: Waterdunen is nooit een project
geweest waar van te voren exact was
beschreven wat er opgeleverd ging
worden. In die zin is het project in het
geheel niet te vergelijken met bijvoorbeeld
een infrastructuurproject, waar
voor de start exact vaststaat wat het
eindproduct precies zal zijn.” (N.B. Is
in de provincie Zeeland een ongelukkig
gekozen vergelijking o.i.). Dit gelezen
hebbende, gaan wij er van uit dat
uw College nog niet bereid is om een
‘Mea Culpa’ uit te spreken; of maken
wij een inschattingsfout?
1. In het rapport 'De parelduiker vreest
de modder niet', is reeds geconcludeerd
dat PS en GS de scope van grote projecten
niet nauwkeurig hebben gedefinieerd.
In het rapport staat: 'Bij Waterdunen
zijn er door PS procesmatige besluiten genomen
(zoals het voornemen tot het opstellen
van een Inpassingsplan), maar is
niet vastgelegd wat er inhoudelijk gerealiseerd
moet worden.' In het statenvoorstel
hebben wij uitgelegd dat dit samenhangt
met de aard van het project. Waterdunen is
een gebiedsontwikkelingsproject waarin
wordt samengewerkt met 5 partijen en
waarbij de provincie regisseert. Naarmate
het project vorderde, zijn ook de beelden
over wat wel en niet gerealiseerd kan worden
verder uitgekristalliseerd. Inmiddels is
in de scope precies beschreven welke onderdelen
nog worden gerealiseerd tot aan
de oplevering.
2. Tekorten maskeren door ten eerste
onderdelen te schrappen (bijv. Elektrische
Fluisterboten) of zaken te verplaatsen
naar een ‘Optielijst’ (Optie 1.
Aangeklede Boulevard, Optie 2. Verharde
Wandel- en Fietspaden) en ten
tweede aangeven dat het de bedoeling
is dat het Waterschap de kosten van
het onderhoud aan de buitenzijde van
de “Inlaatduiker” voor zijn rekening
neemt en de gemeente Sluis het beheer
en onderhoud van de inlaatkreek
aan de binnenzijde. Daarmee kun je,
los van het feit dat de betrokken partijen
dat notabene nog niet eens hebben
goedgekeurd, weer wat van de uit
de hand gelopen tekorten wegmoffelen;
of ziet uw College dat anders? Zo
ja graag uw uitgebreide uitleg.
2. Uitgangspunt voor de voorstellen die zijn
gedaan zaten al in de GREX 2015; ten opzichte
van die keuzes zijn er geen veranderingen
in GREX 2017 aangebracht.
De elektrische fluisterboten zijn overigens
nooit onderdeel van de GREX Waterdunen
geweest. Of er een fluisterboot zal komen
is een zaak voor de toekomstig beheerder.
Uitgangspunt voor de paden is steeds geweest
de toegankelijkheid voor kinderwagens
en scootmobielen. De uitvoering in
halfverharding borgt deze toegankelijkheid
en zorgt voor een natuurlijk uitstraling.
Deze paden binnen Waterdunen zijn niet
bedoeld om op te fietsen. Hiervoor is een
fietspad in asfalt rond Waterdunen aangelegd
wat reeds in gebruik is.
Wij hebben een voorstel gedaan hoe met
de dekking van het tekort kan worden omgegaan.
Het voorstel sluit aan bij het oorspronkelijke
uitgangspunt dat de Provincie
Zeeland niet de beheerder is van het gebied.
Over bijdragen van partners zijn wij
nog in overleg.
De bijdragen van partners voor beheer en
onderhoud hebben geen betrekking op de
GREX 2017.
3. Mag de provincie Zeeland zo maar afwijken
van het oorspronkelijke plan
waarvoor goedkeuring gekregen is van
de Raad van State en mag men juridisch
gezien zo maar afwijken zonder
de burger te raadplegen; waarvoor
hebben we dan nog uiterst kostbare inspraakprocedures,
als dat later alleen
maar toneelspel blijkt?
3. Er van uitgaande dat u doelt op het inpassingsplan:
Het inpassingsplan is een ruimtelijk plan
dat maatregelen mogelijk maakt.
Indien daarvan wordt afgeweken dan staan
daartegen rechtsbeschermingsmiddelen
open voor de burger.
4. Wat iedereen, zogezegd op GS na, al
lang wist, is dat men dag in dag uit te
maken krijgt met slib en zand uit de
Westerschelde dat zal bezinken in de
“badkuip van Waterdunen”. Er is bij
herhaling door de projectleiding van
Waterdunen bij inspraakbijeenkomsten
en in commissievergaderingen gesteld
dat door ‘SLIM ONTWERPEN’ geen
sprake zou zijn van aanslibbing of erosie
in Waterdunen en buiten de inlaatduiker!
Kan uw College onze constatering
bevestigen dat men binnen Waterdunen
de natuur helemaal niet haar
werk wil laten doen, maar dat men zich
als een projectontwikkelaar opstelt die
zijn project moet onderhouden en het
dus helemaal niet gaat om de natuur,
maar om werkgelegenheid voor natuurorganisaties
nu en in de toekomst?
Als die conclusie juist is, dan is dit plan
dus niet duurzaam!
4. Zie vr 6 – art 44 vragen PvZ – informatiebijeenkomst
over Waterdunen.
5. Het Zeeuwse Landschap is de beoogd
beheerder voor het zilte natuurgebied.
Wat betekent dat? Ligt er een getekende
overeenkomst? Zijn en financiële
middelen gereserveerd en wie stelt
die beschikbaar?
5. Wij hebben in 2014 besloten de natuurgronden
over te dragen aan Stichting Het
Zeeuwse Landschap (HZL) op basis van
de getaxeerde waarde. De daarmee samenhangende
inkomsten zijn in de GREX
opgenomen. Stichting Het Zeeuwse Landschap
heeft hiervoor de middelen gereserveerd.
6. Wat betekent het voor onze inwoners
van Zeeland (belastingbetalers) dat uw
College er mee ingestemd heeft dat er
een miljoenen kostende inlaatduiker
aangelegd is zonder vooraf heipalen
toe te passen (uniek in de wereld), met
tot gevolg dat deze duiker, zonder dat
er een druppel water doorheen is gegaan,
reeds verzakt en gescheurd is?
Kan uw College uitgebreid verklaren
hoe het mogelijk is, dat in een tijd dat
bijna overal een garantie van twee jaar
op zit, men voor een miljoenen kostende
‘Inlaatduiker’ (nadat hij in werking
wordt gesteld) genoegen neemt
met een GARANTIEPERIODE VAN
DRIE MAANDEN!? Ontkent uw College
dat indien het na die drie maanden mis zou

gaan, deze kosten indirect weer zullen worden verhaald

op de belastingbetalers, onze inwoners?
6. De getijdenduiker is eigendom en in beheer
bij Waterschap Scheldestromen. De
zetting wordt gemonitord, de garantie voor
de getijdenduiker is door het Waterschap
Scheldestromen contractueel vastgelegd.
7. Vraag aan uw College m.b.t. het kustlaboratorium.
Wat is de grondprijs die
dit “bedrijf” moet betalen? Alsmede de
andere kosten die een bedrijf normaliter
richting overheid heeft? Wat betaalt
het Zeeuwse Landschap aan huur
voor de gerestaureerde boerderij en
voor haar bedrijfsvoering?
7. De ontwikkeling van het Kustlab wordt getrokken
door het HZL. Het perceel van Hof
Waterdunen inclusief de bebouwing is eigendom
van HZL.
8. In het verleden zijn de prognoses aangaande
het jaarlijks te verwachten
aantal EXTRA dagtoeristen van
150.000 naar beneden bijgesteld naar
100.000. Indien de voorgestelde versoberingen
worden doorgevoerd/ optiepaketten
niet worden gekozen, hoeveel
van de te verwachten EXTRA
dagtoeristen moeten er dan weer worden
afgevoerd? Indien dat naar de mening
van uw College niet aan de orde
zou zijn, willen wij graag een uitgebreide
(cijfermatige) onderbouwing
waarom niet!
8. In de sociaal-economische analyse uit
2010 is een prognose van 100.000 extra
dagtoeristen opgenomen. Sindsdien zijn
geen nieuwe prognoses meer opgesteld.
Na afronding van het project Waterdunen
vindt economische monitoring plaats.
9. In de PZC van 28 september jl. lezen
wij o.a.: ,,Volgens de Reu zal Waterdunen
de gemeente jaarlijks zeker een
miljoen euro aan extra inkomsten opleveren.”
Kan uw College bevestigen of
deze uitspraak juist is weergegeven?
Zo ja, waarop is deze uitspraak dan
gebaseerd? Ten eerste in ogenschouw
nemende dat het project later dan verwacht
wordt opgeleverd, er in de eerste
fase slechts 120 “vakantie huisjes”
worden gebouwd die eind 2018 worden
opgeleverd en er op termijn uiteindelijk
geen 400 huisje maar slechts
300 huisjes gebouwd zullen worden.
Ten tweede de gemeente Sluis gevraagd
wordt een aantal forse jaarlijkse
beheer- en onderhoudskosten
voor zijn rekening te nemen.
Is er overigens al een definitieve bindende
overeenkomst met Molecaten
gesloten, want zonder die investeringen
komen er zeker geen revenuen
voor Sluis?
9. Er is een economische analyse van Waterdunen
opgesteld. De extra inkomsten (OZB
en toeristenbelasting) per jaar voor de gemeente
Sluis zijn geschat op € 500.000,-,
de eenmalige inkomsten zijn geschat op €
1.000.000,-. (bouwleges)
Het college van burgmeester en wethouders
van Sluis is bevoegd gezag voor het
beoordelen van de bouwaanvraag van Molecaten
en de daarbij behorende leges.
De provincie heeft in 2010 een overeenkomst
gesloten met Molecaten voor de levering
van de recreatiegronden. De overeenkomst
bevat ontbindende voorwaarden
en bepalingen onder andere voor overleg
bij het wijzigen van omstandigheden.
10. Wat is de status van het onthaalgebouw
inclusief speelnatuur voor rekening
van Molecaten, waarmee Molecaten
ons tijdens de rondleiding door het
projectgebied op 23 september jl. verraste?
Klopt het dat Molecaten de kosten
van genoemd onthaalgebouw inclusief
speelnatuur volledig zal dragen?
10. Dat klopt niet. In Bijlage 1, van het statenvoorstel
Waterdunen, onder: Mogelijke optimalisatie
scope: 'voorstel entreevoorziening'
staat de status van de entreevoorziening
en de beoogde kostenverdeling beschreven.
11 Kan uw College aangeven of de investeringen
door Molecaten, ter hoogte
van de Boulevard, in de vorm van een restaurant, een

zwembad en diverse kiosken nog doorgaan?
11 Molecaten moet de definitieve bouwplannen
nog presenteren.
12 Verkeersveiligheid ‘Samen op Weg
naar 0’ (0 staat voor vermijdbare verkeersslachtoffers).
Waarom maakt uw
College een optie van ‘verharde wandel-
en fietspaden’; wil uw College het
leven van fietsers in gevaar brengen
ten gunste van een besparing van 0,5
miljoen? Uw College heeft toch samen
met andere overheden het manifest
‘Samen op Weg naar 0’ ondertekend!?
12 Het halfverharde pad wat door Waterdunen
heen loopt is voor voetgangers. Rond Waterdunen
is een geasfalteerd fietspad aangelegd.
Wij zien het door u gelegde verband
derhalve niet.
13 (a) Gaarne vernemen wij van uw College
hoeveel honderdduizenden liters
dieselolie er tot op heden verstookt zijn
en hoeveel liters dieselolie er tot de
oplevering van het project Waterdunen
nog verstookt zullen worden?
(b) Kan de door de aanleg veroorzaakte
luchtvervuiling nog binnen het
zilte natuurgebied teniet gedaan worden
of moeten we elders nog bomen
aanplanten om de footprint van dit "natuurproject"
te compenseren?
13 (a) Wij beschikken niet over gegevens
dienaangaande.
(b) In het kader van de NB-wet- stikstofdepositie
(PAS) is geconstateerd dat incidentele
extra emissie tijdens de ontwikkeling
van het project niet zal leiden
tot negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen
van nabij gelegen
Natura 2000-gebieden.
MIDDELBURG, 18 oktober 2016
Namens de fractie van Partij voor Zeeland,
Gedeputeerde Staten,
dhr. F. Babijn Drs. J.M.M. Polman
A.W. Smit

deel