Antwoord op art. 44 vragen inzake Tegenvallers Project Waterdunen.

Provinciale Staten
statenstukken
Vragen van het statenlid F. Babijn (PVZ) ingevolge artikel 44 reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2015 nummer 031.
Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Tegenvallers Project Waterdunen
Antwoorden van gedeputeerde staten:
(ingekomen 29 oktober 2015)
1.
Uw College kondigde bij monde van gedeputeerde de Reu tijdens de commissievergadering van 16 oktober jl. aan, te gaan proberen het mogelijke tekort van ruim drie miljoen euro te compenseren door het project te versoberen, maar gaf tevens aan niet uit te sluiten dat het
dagelijks provinciebestuur later dit jaar Provinciale Staten om extra budget moet
vragen.
(a) Indien uw College overweegt geld te willen besparen door een versobering door te voeren binnen het project Waterdunen, kan uw College dan aangeven of Molecaten hiermee akkoord gaat en onze provincie Zeeland, welke garant staat, niet geconfronteerd zal worden met een schadeclaim en/of het afhaken van Molecaten? (b) Kan uw College daarenboven garanderen dat een dergelijke versobering geen aanleiding zou kunnen zijn voor een verminderde/slechtere economische impuls, één van de,
zo niet de belangrijkste drijfveer voor de
realisatie van het project Waterdunen? (Zie ook open brief Fractie Nieuw Gemeentebelang, Sluis, d.d. 18 oktober jl.)
1.
De vraagpunten onder a) en b) zullen wij betrekken bij de nog door ons te maken afwegingen, waarover wij u vóór het einde van dit jaar zoals in de gezamenlijke commissie toegezegd zullen informeren.
2.
Graag vernemen wij van uw College voor wiens rekening de steenbestortingen ter stabilisering van de inlaatduiker, een eerdere tegenvaller van € 2,9 miljoen Euro, zijn uitgevoerd?
2.
De tot nu toe uitgevoerde steenbestortingen zijn door het waterschap uitgevoerd als
onderdeel van de kustversterking. Deze
zijn gefinancierd vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
Het resterende deel van de benodigde
steenbestortingen (geraamd op 1,9 M€) komt voor rekening van de provincie (1,4 M€; hiervoor wordt een bijdrage vanuit het NPW gevraagd) en het waterschap (0,5 M€).
3.
Kan uw College met redenen omkleed verklaren waarom de inlaatduiker niet
langer in de risicoparagraaf van de be-groting is opgenomen?
3.
De inlaatduiker is niet meer in de risicoparagraaf opgenomen, omdat het daarbij ging om mogelijk extra benodigde bodembeschermende maatregelen.
Deze maatregelen zijn inmiddels in de kos-tenraming van de GREX zelf opgenomen.
4.
Gaarne ontvangen wij van uw College nadere specificaties aangaande het wel
in de risicoparagraaf van de begroting opgenomen risico m.b.t.
“Recreatiegronden Waterdunen” (worst case 2 miljoen Euro).
4.
De met Molecaten in 2010 overeengekomen aankoopprijs van recreatiegronden bedraagt 10,8 M€. Dit bedrag is in de GREX-Waterdunen verwerkt. Momenteel vindt nader over-leg plaats tussen de Provincie en Molecaten over mogelijkheden en onmogelijkheden. Indien Molecaten niet aan deze financiële verplichting kan voldoen, bedraagt het maximale risico als gevolg van vertraging en mogelijk lagere verkoopopbrengsten maximaal 2,0 M€. Het meest waarschijnlijk risico
bedraagt € 0,-,
ervan uitgaande dat Molecaten de financiering voor elkaar krijgt.
5.
Door een uitspraak van de Rechtbank is er aan één onteigende/voormalige
grondeigenaar een hogere prijs per hectare toegekend. Daarom wil onze
Fractie het exacte bedrag aan meerkosten van uw College vernemen, indien diezelfde meerprijs per hectare zou worden toegekend aan alle andere
voormalige grondeigenaren en tevens willen wij van uw College weten
waarom dat bedrag in de risicoparagraaf van de begroting ontbreekt.
5.
Van een nabetalingsplicht aan andere grondeigenaren is op grond van de met die eigenaren afgesloten overeenkomsten geen sprake. Daarom is dat risico ook niet in de risicopara-graaf van de begroting opgenomen.
6.
(a) Niet in de laatste plaats wil onze Fractie van uw College een verklaring
ontvangen waarom u verzuimd heeft de tegenvaller van 500.000 Euro i.v.m.
munitieruiming tijdig aan Provinciale Sta-ten te melden (meldingsplicht);
volgens een artikel in de PZC d.d. 25-10-2015 was deze tegenvaller in
september 2014 bij het Provinciebestuur reeds bekend!
(b) Kan uw College bevestigen dat deze tegenvaller verband houdt met de
vertraging van de bouw van de 400 recreatiewoningen, een vertraging die uw College in antwoord op eerdere door de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)
gestelde vragen steeds ontkend heeft?
6.
(a) De consequenties van de mededeling van de gemeente over de gewijzigde rijksregeling zijn najaar 2014 helaas niet adequaat onderkend. Deze tegenvaller is dus ook niet meegenomen bij het actualiseren van de GREX in het afgelopen voorjaar.
(b) De tegenvaller van € 500.000,- houdt verband met gewijzigde rijksregelgeving en staat los van het bouwtempo van de recreatiewoningen.
7.
Hoeveel heeft Molecaten tot op heden financieel aan het project Waterdunen
bijgedragen?
7.
De financiële bijdrage van Molecaten aan het project Waterdunen wordt verrekend via de levering van de recreatiegronden aan
Molecaten. Dat moet nog plaats vinden.
8.
Hoeveel gaat Molecaten in totaal in dit project investeren?
8.
Molecaten gaat investeren in een duincam-ping van 300 plaatsen, 400 recreatiewonin-gen met centrumvoorziening en een hotel. De daarvoor benodigde middelen kunnen globaal ingeschat worden.
Wij beschikken niet over gedetailleerde ramingen, aangezien het hier om private bedrijfsgegevens gaat.
9.
Vreest uw College niet - net als onderge-tekende - dat naar aanleiding van uitlatingen in de media van Molecaten waarin o.a. wordt aangegeven dat men op zoek is naar kapitaalkrachtige partners, overweegt om huisjes te bouwen die maximaal 10 jaar meegaan, huisjes die binnen 24 uur gebouwd kunnen worden en niet worden aangesloten op riolering, dat de realisatie van dit project wel eens op losse schroeven zou kunnen komen te staan? Zo nee waarom niet en kan uw College dan een opleverdatum noemen van het gehele project bestaande uit 400 huisjes, een hotel met 80 kamers, een
restaurant, winkeltjes gelegen aan een boulevard en een zwembad?
9.
Op basis van de door Molecaten tot nu toe gepresenteerde plannen hebben wij vertrouwen in het tot uitvoering komen van een duurzaam en uniek recreatiecomplex. Met Molecaten is geen opleverdatum voor het gehele complex afgesproken.
10.
In het verleden is er door het Provincie-bestuur toegezegd dat er m.b.t. de zoutmonitoring een openbaar rapport aangaande o.a. de 0- meting gepubliceerd zou worden op de website “waterdunen.com” en dat alle betrokkenen persoonlijk zouden worden geïnformeerd. Tot op heden ontbreekt dit rapport. Onze Fractie wil graag een datum van publica-tie van uw College vernemen.
10.
Het rapport met de nulmeting is in maart 2014 afgerond en op de website Waterdunen.com geplaatst. Zie hiervoor 'Eindrap-port nulmeting grondwater Waterdunen' bij Nieuws en publicaties. Begin september is extra aandacht gegeven aan de zoutmonitoring via het nieuwsbericht op de pagina: http://www.waterdunen.com/nieuws/meten-waterpeil
MIDDELBURG, 24 november 2015
Namens de fractie van PvZ,
Gedeputeerde staten,
F. Babijn
Drs. J.M.M. Polman
A.W. Smit

deel