TEGENVALLERS WATERDUNEN

                            

College van Gedeputeerde Staten

Provinciehuis

Abdij 6

4331 BK MIDDELBURG

                                                                                     Oostburg, 29 oktober 2015

 

Geacht College,

 

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), n.a.v. 'Tegenvallers Project Waterdunen'.

 

Toelichting

Onder andere de aankondiging door uw College van wederom een tegenvaller bij de realisatie van het project Waterdunen en uw uitlatingen tijdens de commissievergadering van 16 oktober jl. die daar op volgden, zijn voor de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aanleiding om de hierna volgende vragen aan uw College te stellen.

 

Vragen

  1. Uw College kondigde bij monde van gedeputeerde de Reu tijdens de commissievergadering van 16 oktober jl. aan, te gaan proberen het mogelijke tekort van ruim drie miljoen euro te compenseren door het project te versoberen, maar gaf tevens aan niet uit te sluiten dat het dagelijks provinciebestuur later dit jaar Provinciale Staten om extra budget moet vragen.                                                                                                             (a) Indien uw College overweegt geld te willen besparen door een versobering door te voeren binnen het project Waterdunen, kan uw College dan aangeven of Molecaten hiermee akkoord gaat en onze provincie Zeeland, welke garant staat, niet geconfronteerd zal worden met een schadeclaim en/of het afhaken van Molecaten? (b) Kan uw College daarenboven garanderen dat een dergelijke versobering geen aanleiding zou kunnen zijn voor een verminderde/slechtere economische impuls, één van de, zo niet de belangrijkste drijfveer voor de realisatie van het project Waterdunen? (Zie ook open brief Fractie Nieuw Gemeentebelang, Sluis, d.d. 18 oktober jl.)
  2. Graag vernemen wij van uw College voor wiens rekening de steenbestortingen ter stabilisering van de inlaatduiker, een eerdere tegenvaller van € 2,9 miljoen Euro, zijn uitgevoerd?
  3. Kan uw College met redenen omkleed verklaren waarom de inlaatduiker niet langer in de risicoparagraaf van de begroting is opgenomen?
  4. Gaarne ontvangen wij van uw College nadere specificaties aangaande het wel in de risicoparagraaf van de begroting opgenomen risico m.b.t. “Recreatiegronden Waterdunen” (worst case 2 miljoen Euro).
  5. Door een uitspraak van de Rechtbank is er aan één onteigende/voormalige grondeigenaar een hogere prijs per hectare toegekend. Daarom wil onze Fractie het exacte bedrag aan meerkosten van uw College vernemen, indien diezelfde meerprijs per hectare zou worden toegekend aan alle andere voormalige grondeigenaren en tevens willen wij van uw College weten waarom dat bedrag in de risicoparagraaf van de begroting ontbreekt.
  6. (a) Niet in de laatste plaats wil onze Fractie van uw College een verklaring ontvangen waarom u verzuimd heeft de tegenvaller van 500.000 Euro i.v.m. munitieruiming tijdig aan Provinciale Staten te melden (meldingsplicht); volgens een artikel in de PZC d.d. 25-10-2015 was deze tegenvaller in september 2014 bij het Provinciebestuur reeds bekend!                                                           (b) Kan uw College bevestigen dat deze tegenvaller verband houdt met de vertraging van de bouw van de 400 recreatiewoningen, een vertraging die uw College in antwoord op eerdere door de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) gestelde vragen steeds ontkend heeft?
  7. Hoeveel heeft Molecaten tot op heden financieel aan het project Waterdunen bijgedragen?
  8. Hoeveel gaat Molecaten in totaal in dit project investeren?
  9. Vreest uw College niet - net als ondergetekende - dat naar aanleiding van uitlatingen in de media van Molecaten waarin o.a. wordt aangegeven dat men op zoek is naar kapitaalkrachtige partners, overweegt om huisjes te bouwen die maximaal 10 jaar meegaan, huisjes die binnen 24 uur gebouwd kunnen worden en niet worden aangesloten op riolering, dat de realisatie van dit project wel eens op losse schroeven zou kunnen komen te staan? Zo nee waarom niet en kan uw College dan een opleverdatum noemen van het gehele project bestaande uit 400 huisjes, een hotel met 80 kamers, een restaurant, winkeltjes gelegen aan een boulevard en een zwembad?

10. In het verleden is er door het Provinciebestuur toegezegd dat er m.b.t. de zoutmonitoring een openbaar rapport aangaande o.a. de 0- meting gepubliceerd zou worden op de website “waterdunen.com” en dat alle betrokkenen persoonlijk zouden worden geïnformeerd. Tot op heden ontbreekt dit rapport. Onze Fractie wil graag een datum van publicatie van uw College vernemen.

 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij,

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn, Fractievoorzitter

 

BIJLAGE:

Brief aan college inzake Waterdunen

Zondag 18 oktober 2015

Schoondijke, 18-10-2015

Aan:B&W van de gemeente Sluis.

 

Betreft: Brief aan college inzake Recreatieve ontwikkelingen plan Waterdunen

 

Geacht College,

Tijdens de brede commissie van provinciale staten werd gesproken over een budgetoverschrijding binnen het plan Waterdunen van enige miljoenen euro’s.

Volgens de voorlopige analyses, zover nu bij het college van gedeputeerde staten nu bekend,  zou het gaan over een overschrijding van ca. 3 miljoen.

De insteek van het project Waterdunen was om de volgende factoren te combineren:

1.         Kustversterking in het kader zwakke schakels

2.        Natuurcompensatie en creëren van een meerwaarde aan recreatienatuur.

3.        Upgrading (kwaliteitsslag) van de toenmalige camping napoleonhoeve.

4.        Sterk inzetten op de recreatieve meerwaarde om een impuls te geven aan het recreatieve product in de gemeente Sluis.

De budgetoverschrijding van ca. 3 miljoen euro (welke volgens ons nog wel eens groter zal kunnen worden dan die drie miljoen) zal binnen de projectbegroting van het gehele plan Waterdunen opgevangen moeten worden.

Onze vrees is dat als er binnen het plan een bezuiniging zal plaatsvinden, deze bezuiniging enkel en alleen gedaan zal worden op de recreatieve meerwaarde van het totaalplan.

We denken daarbij bijvoorbeeld aan het wegsaneren van de speeltuinen, de natuurspeeltuin, de trekvlotten, wandel- en fietspaden en de fluisterboot.

Juist die elementen waren toen voor de gemeenteraad de reden om akkoord te gaan met het plan Waterdunen.

Die punten waren immers de garantie voor de stroom toeristen naar dit plan zouden stimuleren?

Het gebied zou hierdoor aantrekkelijker worden voor jaarrond verblijfsrecreatie en voor dagrecreanten.

De provincie sprak in 2010 nog van 430.000 bezoekers waarvan 150.000 dagrecreanten.

Het aantal bezoekers is naar mijn idee wel reëel als we alle gevleugelde bezoekers meetellen, maar deze hebben geen economische meerwaarde en besteden niet in onze gemeente.

Mijn vragen:

a.        Is het college met ons van mening dat het aannemelijk is dat bij bezuiniging als eerste op de leuke dingen, en dus de recreatieve meerwaarde bezuinigd zal worden?

b.        Is het college met ons van mening dat door een bezuiniging op de recreatieve meerwaarde het economisch effect voor de gemeente Sluis fors zal tegenvallen?

c.        Is het college met ons van mening dat een bezuiniging op de recreatieve meerwaarde zich rechtstreeks zal vertalen in en afname van het aantal recreanten?

d.        Is het college bereid de provincie te vragen waar er op bezuinigd zal worden?

e.        Is het college bereid om alles in het werk te stellen om de provincie ervan te overtuigen dat er niet bezuinigd kan en mag worden op de recreatieve meerwaarden?

Uw antwoord spoedig tegemoet ziend verblijven wij,

 

Hoogachtend,

Namens de fractie Nieuw Gemeentebelang

Marc Rijk

Fractievoorzitter Nieuw Gemeentebelang  

 

deel